آموزش فیزیک
 
دانلود جزوات فیزیک... دانلود نمونه سوالات امتحانی از دبیرستان تادانشگاه...زیباترین عکس های منظومه ی

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۸ توسط سعید خجسته فر

پرتو ی بازتاب در آینه ی مقعر یا کاو

در آینه های کروی قوانین بازتاب نور صادق است. اگر پرتوی بر آینه بتابد در نقطه ی تابش می توانیم یک خطی عمود بر آینه رسم کنیم که از مرکز آینه مقعر می گذرد. حال زاویه ی بین پرتو تابش و خط عمود را زاویه ی تابش می نامند. با توجه به قوانین بازتاب نور (1- پرتو تابش و پرتو بازتاب و خط عمود بر آینه در نقطه ی تابش در یک صفحه قرار دارند. 2- زاویه ی تابش با زاویه ی بازتاب برابر است یعنی i = r) پرتو بازتاب طوری بازتاب می شود که زاویه بین پرتو بازتاب و خط عمود یعنی زاویه ی بازتاب با زاویه ی تابش برابر باشد. می توان سه حالت اصلی را برای رسم پرتوهای بازتاب بیان کرد: 1-هر پرتوی موازی محور اصلی به آینه بتابد، از کانون آینه بازمی تابد. 2-هر پرتوی از کانون آینه بگذرد و بر آینه بتابد موازی محور اصلی بازتاب می شود. 3-هر پرتوی از مرکز آینه بگذرد و بر آینه بتابد بازتاب آن از مرکز آینه برمی گردد.

  

چگونگی تشکیل تصویر در آینه ی مقعر یا کاو

جسمی در خارج C قرار دارد. تصویر این جسم همیشه در فاصله ی بین F  و C  تشکیل می شود. در این حالت تصویر همیشه، حقیقی، کوچکتر و وارونه خواهد بود. هر چه قدر جسم از فاصله ی دور با آینه  نزدیک می شود، تصویر از کانون آینه F دور می شود وبه مرکز آینه C نزدیک می شود.

  

 

جسمی در روی C قرار دارد. تصویر این جسم همیشه در رویC  تشکیل می شود. در این حالت تصویر همیشه، حقیقی، وارونه و برابر جسم خواهد بود.

 

 

 

 

 

 جسمی در فاصله ی بین F و C قرار دارد. تصویر این جسم همیشه در خارج ازC  تشکیل می شود. در این حالت تصویر همیشه، حقیقی، بزرگتر و وارونه خواهد بود. هر چه قدر جسم از مرکز آینه C به کانون آینه F نزدیک شود، تصویر از مرکز آینه C دور می شود. تا اینکه اگر جسم روی کانون آینه F قرار گیرد تصویر در بی نهایت تشکیل می شود.

 

جسم را در فاصله ی کانونی f قرار می دهیم. تصویر این جسم همیشه در پشت آینه تشکیل می شود. در این حالت تصویر همیشه، مجازی، بزرگتر و مستقیم خواهد بود. هر چه قدر جسم از فاصله ی  کانونی f به آینه  نزدیک می شود، تصویر کوچکتر می شود.

 

 *در آینه های مقعر یا کاو اگر تصویر حقیقی باشد، تصویر وارونه نیز خواهد بود، حقیقی و وارونه بودن تصویر مکمل هم هستند.

* در آینه های مقعر یا کاو اگر جسم در خارج فاصله ی کانونی f قرار گیرد، تصویر همیشه حقیقی و وارونه خواهد بود.

*در آینه های مقعر یا کاو اگر تصویر مجازی باشد تصویر مستقیم نیز خواهد بود. مجازی و وارونه بودن تصویر مکمل هم هستند.

* در آینه های مقعر یا کاو اگر جسم در فاصله ی کانونی f قرار گیرد، تصویر همیشه مجازی و مستقیم  خواهد بود. 

آینه ی مقعر یا کاو

فاصله ی تصویرتاآینهq

فاصله ی کانونی f

فاصله ی جسم تا آینه p

مجازی

حقیقی

حقیقی

حقیقی

q<0

q>0

f>0

p>0

   

 شکل مقابل چگونگی تشکیل تصویر در اینه ی مقعر است. در این شکل رنگ قرمز جسم و رنگ آبی تصویر جسم است. اندازه ی جسم تغییر نمی کند ولی اندازه ی تصویر تغییر می کند. می توانید مقایسه ی جامعی داشته باشید.

برای مثال جسم۷ که به رنگ قرمز است و در فاصله ی کانونی قرار دارد تصویرش تصویر ۷ با رنگ آبی است. که پشت آینه قرار دارد. در نیتجه مشاهده می شود که تصویر کوچکتر مجازی و مستقیم است. آرشیو نظرات آرشیو اشاره

آینه ی تخت

وقتی که یک پرتو نور به یک سطح آینه می تابد. پرتو نور از سطح آینه بازمی تابد.  آینه مسیر پرتو نور را تغییر می دهد. نوری که با آینه می تابد پرتو تابش می نامند. در نقطه ای که نور بر آینه می تابد خطی عمود بر آینه رسم می کنیم، که آن را خط عمود(Normal) بر آینه می نامیم. پرتو بازگشته از سطح آینه را پرتو بازتاب می نامند. زاویه ی بین خط عمود و پرتو تابش را زاویه ی تابشangle of incidence) ) می نامند. زاویه ی بین خط عمود و پرتو بازتاب را زاویه ی بازتاب(angle of reflection) می نامند.

قوانین بازتاب نور:

1- پرتو تابش و پرتو بازتاب و خط عمود بر آینه در نقطه ی تابش در یک صفحه قرار دارند.

2- زاویه ی تابش با زاویه ی بازتاب برابر است. ( i = r)

هنگام تشکیل تصویر در آینه تخت پرتوهایی از جسم بر آینه می تابد، و بازتاب این پرتوها از سطح آینه و رسیدن آن به چشم موجب دیده شدن تصویر جسم می شود. ما چنین تصور می کنیم که این پرتوها از نقطه ای از پشت آینه به چشم ما می رسد. تصویر در آینه تخت همیشه مجازی، مستقیم، برابر جسم است. در آینه ی تخت فاصله جسم تا آینه برابر فاصله تصویر تا آینه است.

پرتو ی بازتاب در آینه ی مقعر یا کاو

در آینه های کروی قوانین بازتاب نور صادق است. اگر پرتوی بر آینه بتابد در نقطه ی تابش می توانیم یک خطی عمود بر آینه رسم کنیم که از مرکز آینه مقعر می گذرد. حال زاویه ی بین پرتو تابش و خط عمود را زاویه ی تابش می نامند. با توجه به قوانین بازتاب نور (1- پرتو تابش و پرتو بازتاب و خط عمود بر آینه در نقطه ی تابش در یک صفحه قرار دارند. 2- زاویه ی تابش با زاویه ی بازتاب برابر است یعنی i = r) پرتو بازتاب طوری بازتاب می شود که زاویه بین پرتو بازتاب و خط عمود یعنی زاویه ی بازتاب با زاویه ی تابش برابر باشد. می توان سه حالت اصلی را برای رسم پرتوهای بازتاب بیان کرد: 1-هر پرتوی موازی محور اصلی به آینه بتابد، از کانون آینه بازمی تابد. 2-هر پرتوی از کانون آینه بگذرد و بر آینه بتابد موازی محور اصلی بازتاب می شود. 3-هر پرتوی از مرکز آینه بگذرد و بر آینه بتابد بازتاب آن از مرکز آینه برمی گردد.

  

چگونگی تشکیل تصویر در آینه ی مقعر یا کاو

جسمی در خارج C قرار دارد. تصویر این جسم همیشه در فاصله ی بین F  و C  تشکیل می شود. در این حالت تصویر همیشه، حقیقی، کوچکتر و وارونه خواهد بود. هر چه قدر جسم از فاصله ی دور با آینه  نزدیک می شود، تصویر از کانون آینه F دور می شود وبه مرکز آینه C نزدیک می شود.

  

 

جسمی در روی C قرار دارد. تصویر این جسم همیشه در رویC  تشکیل می شود. در این حالت تصویر همیشه، حقیقی، وارونه و برابر جسم خواهد بود.

 

 

 

 

 

 جسمی در فاصله ی بین F و C قرار دارد. تصویر این جسم همیشه در خارج ازC  تشکیل می شود. در این حالت تصویر همیشه، حقیقی، بزرگتر و وارونه خواهد بود. هر چه قدر جسم از مرکز آینه C به کانون آینه F نزدیک شود، تصویر از مرکز آینه C دور می شود. تا اینکه اگر جسم روی کانون آینه F قرار گیرد تصویر در بی نهایت تشکیل می شود.

 

جسم را در فاصله ی کانونی f قرار می دهیم. تصویر این جسم همیشه در پشت آینه تشکیل می شود. در این حالت تصویر همیشه، مجازی، بزرگتر و مستقیم خواهد بود. هر چه قدر جسم از فاصله ی  کانونی f به آینه  نزدیک می شود، تصویر کوچکتر می شود.

 

 *در آینه های مقعر یا کاو اگر تصویر حقیقی باشد، تصویر وارونه نیز خواهد بود، حقیقی و وارونه بودن تصویر مکمل هم هستند.

* در آینه های مقعر یا کاو اگر جسم در خارج فاصله ی کانونی f قرار گیرد، تصویر همیشه حقیقی و وارونه خواهد بود.

*در آینه های مقعر یا کاو اگر تصویر مجازی باشد تصویر مستقیم نیز خواهد بود. مجازی و وارونه بودن تصویر مکمل هم هستند.

* در آینه های مقعر یا کاو اگر جسم در فاصله ی کانونی f قرار گیرد، تصویر همیشه مجازی و مستقیم  خواهد بود. 

آینه ی مقعر یا کاو

فاصله ی تصویرتاآینهq

فاصله ی کانونی f

فاصله ی جسم تا آینه p

مجازی

حقیقی

حقیقی

حقیقی

q<0

q>0

f>0

p>0

   

 شکل مقابل چگونگی تشکیل تصویر در اینه ی مقعر است. در این شکل رنگ قرمز جسم و رنگ آبی تصویر جسم است. اندازه ی جسم تغییر نمی کند ولی اندازه ی تصویر تغییر می کند. می توانید مقایسه ی جامعی داشته باشید.

برای مثال جسم۷ که به رنگ قرمز است و در فاصله ی کانونی قرار دارد تصویرش تصویر ۷ با رنگ آبی است. که پشت آینه قرار دارد. در نیتجه مشاهده می شود که تصویر کوچکتر مجازی و مستقیم است. آرشیو نظرات آرشیو اشاره

آینه ی تخت

وقتی که یک پرتو نور به یک سطح آینه می تابد. پرتو نور از سطح آینه بازمی تابد.  آینه مسیر پرتو نور را تغییر می دهد. نوری که با آینه می تابد پرتو تابش می نامند. در نقطه ای که نور بر آینه می تابد خطی عمود بر آینه رسم می کنیم، که آن را خط عمود(Normal) بر آینه می نامیم. پرتو بازگشته از سطح آینه را پرتو بازتاب می نامند. زاویه ی بین خط عمود و پرتو تابش را زاویه ی تابشangle of incidence) ) می نامند. زاویه ی بین خط عمود و پرتو بازتاب را زاویه ی بازتاب(angle of reflection) می نامند.

قوانین بازتاب نور:

1- پرتو تابش و پرتو بازتاب و خط عمود بر آینه در نقطه ی تابش در یک صفحه قرار دارند.

2- زاویه ی تابش با زاویه ی بازتاب برابر است. ( i = r)

هنگام تشکیل تصویر در آینه تخت پرتوهایی از جسم بر آینه می تابد، و بازتاب این پرتوها از سطح آینه و رسیدن آن به چشم موجب دیده شدن تصویر جسم می شود. ما چنین تصور می کنیم که این پرتوها از نقطه ای از پشت آینه به چشم ما می رسد. تصویر در آینه تخت همیشه مجازی، مستقیم، برابر جسم است. در آینه ی تخت فاصله جسم تا آینه برابر فاصله تصویر تا آینه است.

http://saeedtaji.blogfa.com/ منبع


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
  • تینا تولز
  • تپل خان
  •